Categorii

Producatori

Newsletter

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, punctele 6 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
6. autovehicul - orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, numite utilaje autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.
21. moped – vehicul, cu două, trei sau patru roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor sau triciclul cu motor care păstrează caracteristicile acestuia.

2. La articolul 6, după punctul 32, se introduce un nou punct, punctul 32¹, cu următorul cuprins:
32¹. triciclu cu motor – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW.

3. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 9. – (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.”


4. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.


5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
(2) Permisele de conducare se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin.(2), precum şi echivalările categoriilor şi subcategoriilor de vehicule sunt prevăzute în anexa nr.1.
(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani împliniţi pentru categoriile AM, A1 şi B1;
b) 18 ani împliniţi pentru categoriile A2, B, BE, C1 şi C1E;
c) 20 ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin doi ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E;
e) 24 de ani pentru categoriile D şi DE.”

 

6. Alineatul 9 al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.”


7. Alineatul (1) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23¹ – (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenţa normală în România sau care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni, pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente să le examineze.”


8. Alineatul (5) al articolului 24 se modifică si va avea următorul cuprins:
„(5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii, este de:
a) 5 ani pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;
b) 10 ani pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE.”


9. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51), (52) şi (53) cu următorul cuprins:
(5¹) În cazul schimbării numelui, pierderii, furtului ori al deteriorării permiselor de conducere, autorităţile competente eliberează un duplicat având aceeaşi valabilitate administrativă cu documentul înlocuit.
(5²) Pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, este necesară efectuarea examinării medicale prevăzute la art.22.
(5³) Procedura pentru eliberarea duplicatului şi a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”


10. După articolul 24, se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
„Art. 24¹. – (1) Permisele de conducere se eliberează, după cum urmează:
a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE – conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D;
(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la punctul I lit. f) poziţia 3 din anexa nr. 1, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.,


11. Alineatul (3) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.”


12. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 73. - Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.”


13. Alineatul (1) al articolului 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 80. – (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.”


14. Alineatul (2) al articolului 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor având urme de avarii, fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”


15. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 din al se modifică şi va avea următorul cuprins:
8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor;”


16. Alineatul 1 al articolului 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 133. – (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr.2.”


17. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.137. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”


Art. II. – În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 referirile la subcategorii de vehicule se consideră realizate la categorii de vehicule.


Art. III. – Dispoziţiile art.I şi II se aplică de la 19 ianuarie 2013, cu excepţia celor de la art.I punctul 9, care se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.


Art. IV. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Prezenta lege transpune următoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
- articolul 4, alineatele (1), (2), (3) şi (4) literele (b)-(k);
- articolul 6, alineatul (1), alineatul (2) literele a), c), d) şi e) şi alineatul (3) litera a);
- articolul 7, alineatul (1) litera (e), alineatele (2) şi (3);
- articolul 13.


Anexa
(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice)


Categoriile de vehicule – definire şi echivalări
I. Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:
a) CATEGORIA AM: mopede;
b) CATEGORIA A1:
1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
c) CATEGORIA A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
d) CATEGORIA A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor;
e) CATEGORIA B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15kW;
f) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
g) CATEGORIA BE: ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;
h) CATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
i) CATEGORIA C1E:
1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
j) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care sunt proiectate şi construite pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
k) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
l) CATEGORIA D1:
1. autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri, în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

m) CATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
n) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
o) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
p) CATEGORIA Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
r) CATEGORIA Tb: troleibuz;
s) CATEGORIA Tv: tramvai.


II. Echivalarea dintre vechile categorii şi subcategorii de permise de conducere şi noile categorii de permise de conducere, se face după cum urmează:
a) Categoria A cu categoria A;
b) Categoria B cu categoria B;
c) Categoria BE cu categoria BE;
d) Categoria C cu categoria C;
e) Categoria CE cu categoria CE;
f) Categoria D cu categoria D;
g) Categoria DE cu categoria DE;
h) Categoria Tb cu categoria Tb;
i) Categoria Tv cu categoria Tv;
j) Categoria Tr cu categoria Tr;
k) Subcategoria A1 cu categoria A1;
l) Subcategoria B1 cu categoria B1;
m) Subcategoria C1 cu categoria C1;
n) Subcategoria C1E cu categoria C1E;
o) Subcategoria D1 cu categoria D1;
p) Subcategoria D1E cu categoria D1E.